• Dreamhost Banner Ad

The Copycats Attack Again

Yes, and he copied 50% on my textmates blog without acknowledging the source. Does this guy don’t know about courtesy? Well, I think, he knows, but he chose to be uncourteous. Here is what is written on the introduction of his blog post:

Kung nais naman ninyong kumuha ng mga sipi sa anomang partikular na text message o kaya kopyahin ito ng buo mula dito sa aking blog, ay magagawa ninyo ito ng may kalayaan. Pero mas maiging ilagay na lamang ninyo ang mga orihinal na links mula dito kung saan ninyo nakuhang pahina. Ito’y bilang kortesiya sa mas malayang pakikipagpalitan ng impormasyon.

He’s asking for courtesy if someone copied those text messages from his blog, sounding like he encoded all those text messages. Hey, encoding those text messages took months, and you’ll just copy it and own it?! WTF!

Links? Ok, this time, I’m giving you the links. This one is copied from here. Look at the smilies and capitalization.

It’s ok to copy contents from my blog. But be kind enough to acknowledge the source, ok? Be courteous.

Marhgil Macuha

Marhgil Macuha is a Computer Engineering graduate of Batangas State University. He is currently a Senior Solutions Developer at a Canadian IT company.

Facebook Comments

Leave a Reply